added to your shopping basket

Algemene voorwaarden CreaDream

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CreaDream. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en CreaDream middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.

 2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van CreaDream worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CreaDream ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met CreaDream zijn overeengekomen.

 4. Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. CreaDream en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 5. CreaDream heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de CreaDream website te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van CreaDream zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. CreaDream behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

 2. Een overeenkomst tussen CreaDream en de klant komt tot stand nadat de klant:
  • een bestelling heeft geplaatst op de website van CreaDream, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van CreaDream;
  • het door de klant vervolgens op 'Afrekenen' icoon klikken op de website van CreaDream;
  • het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van CreaDream op de 'Verstuur order' icoon te klikken,
  • hierop van CreaDream op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat CreaDream de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).


 3. De overeenkomst bevat alle tussen de klant en CreaDream gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en CreaDream.

 4. De administratie van CreaDream geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan CreaDream verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door CreaDream verrichte leveringen. CreaDream erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 5. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  • een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product;
  • klantgegevens als naam, woonadres en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;
  • het ordernummer van de overeenkomst;
  • het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van CreaDream, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.


 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betaling

 1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 2. Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen zijn alle eventuele transactiekosten voor de klant.

 3. Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 4. Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen en de bestelling 10 werkdagen na factuurdatum nog niet is betaald, zal er een herinnering per e-mail gestuurd worden. Indien wij 10 werkdagen later nog geen betaling of reactie hebben ontvangen, zal de bestelling geannuleerd worden.

 5. Indien er voor betaalwijze eenmalige machtiging is gekozen, zal het bedrag vlak na de verzending geïncasseerd worden. Indien de rekening geblokkeerd is tegen eenmalige machtiging of indien de saldo te laag is voor incasso, zal er een e-mail gestuurd worden met het verzoek het over te maken.

 6. Indien de bestelling reeds is verstuurd en het niet binnen de betalingstermijn is betaald, zullen wij nog een herinnering per post en per e-mail versturen. CreaDream is gerechtigd € 10,- (tien euro) administratiekosten per bestelling toe te voegen, indien het na de eerste verzoek nog niet is betaald.

 7. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft CreaDream het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

 8. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is CreaDream gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van CreaDream te weigeren.

Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen

 1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa, tenzij op de website van CreaDream anders is aangegeven.

 2. Indien er is gekozen voor betaalwijze eenmalige machtiging of rembours bedraagt de levertijd maximaal twee (2) werkdagen na datum bestelling, tenzij op de website van CreaDream anders is aangegeven. Indie er is gekozen voor een andere betaalwijze, bedraagt de levertijd maximaal twee (2) werkdagen na datum betaling, tenzij op de website van CreaDream anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

 3. Indien een product onverwachts niet op voorraad is bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en CreaDream. Indien het niet meer leverbaar is zal het bedrag van het product verrekend worden.

 4. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door CreaDream overschreden wordt, zal CreaDream de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met CreaDream te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan CreaDream te melden.

 5. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat CreaDream het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

 6. De door CreaDream opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 7. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.

 8. CreaDream behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. CreaDream is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van CreaDream, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan CreaDream zijn voldaan.

 2. Indien de Klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

Artikel 7 - Risico

 1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor CreaDream. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door CreaDream kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij CreaDream, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CreaDream, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9 - Bestellingen/communicatie

 1. CreaDream is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en CreaDream, dan wel tussen CreaDream en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en CreaDream.

Artikel 10 - Afkoelingsperiode

 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met CreaDream te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan CreaDream te melden. De klant dient het product - na overleg met CreaDream - te sturen naar een door CreaDream vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met CreaDream ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal CreaDream deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat CreaDream het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

 4. CreaDream behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van CreaDream of de leverancier van het product) is beschadigd.

 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van CreaDream schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal CreaDream de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. CreaDream heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11 - Garanties

 1. CreaDream geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

 2. CreaDream is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 3. Indien CreaDream, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12 - Klachten

 1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door CreaDream serieus in behandeling worden genomen.

 2. De klant dient een klacht kenbaar te maken per post of per e-mail.

 3. CreaDream zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. CreaDream zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

 1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

 2. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor nieuwsbrieven indien de klant dat zelf heeft aangegeven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van CreaDream. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 3. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door CreaDream over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van CreaDream. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 4. CreaDream neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. CreaDream verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 14 - Contactgegevens CreaDream

 1. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met
  CreaDream
  Herculeslaan 6
  5694 VP Son en Breugel
  e-mail info@CreaDream.nl

  CreaDream is een geregistreerde handelsmerk, ingeschreven onder nummer 34200752 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam. Het BTW nummer van CreaDream is NL0022.82.356.B74.

Artikel 15 - Diversen

 1. Indien de klant aan CreaDream schriftelijk opgave doet van een adres, is CreaDream gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant CreaDream een nieuw adres heeft doorgegeven.

 2. Indien door CreaDream gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CreaDream deze Koopvoorwaarden soepel toepast.

 3. CreaDream is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 16 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CreaDream is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen CreaDream en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.